Hotline: 0905 245 234

Kiến thức khoa học
về Mọt hại kho

Tên khoa học

Trogoderma granarium

NHẬN DIỆN

Hình dạng của Mọt hại kho

SINH HỌC

Vòng đời của Mọt hại kho

Vòng đời của mọt trải qua 4 giai đoạn

GIẢI PHÁP

Làm thế nào để loại bỏ Mọt hại kho

Với mỗi ngôi nhà, chúng tôi đều kiểm tra kỹ càng, lên kế hoạch phù hợp và triển khai hiệu quả.

KHÁM PHÁ

Những sự thật thú vị về Mọt hại kho